Informácie pre školy

Ste rozhodnutí vyučovať na vašej škole písmo Comenia Script® alebo o tom uvažujete?

Je výučba písma Comenia Script® podmienená súhlasom rodičov?
Škola musí Comenia Script® zapracovať do školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Pokiaľ má preukázateľný doklad na to, že všetci rodičia boli so ŠkVP oboznámení a upozornení na túto skutočnosť v ňom, nemusí už vyžadovať ďalší podpis rodičov. Ak však škola bude chcieť ešte podpis rodičov zvlášť, môže ho vyžadovať. Všetko záleží na rozhodnutí riaditeľa školy.

Je nutné, aby vyučujúci prešiel nejakým školením?
Vyučujúci, ktorý by chcel učiť písacie písmo Comenia Script®, by mal prejsť školením – Praktickým seminárom Comenia Script®, ktorého súčasťou je aj testovanie. Po úspešnom testovaní dostanú učitelia od organizátora školenia osvedčenie.

Kedy sa budú semináre konať?
Na rok 2020/2021 sa plánuje niekoľko Praktických seminárov Comenia Script® alebo webinárov. Praktické semináre na Slovensku usporadúva vzdelávacia organizácia Indícia n.o. (www.indicia.sk).

V tomto roku sa zameriame aj na dvojdňové on-line webináre, ktoré budú mať rovnaký rozsah ako predchádzajúce jednodňové semináre. Aktuálnu ponuku seminárov nájdete na úvodnej stránke alebo v sekcii ,,Semináre a školenia”. Ak je na vašej škole viac pedagógov, ktorí by chceli byť preškolení, je možné dohodnúť praktický seminár priamo na vašej škole.

Ako je to pri tomto písme s učebnicami? Nemätie to nejako deti, keď sa v nich objavuje staré písacie písmo, alebo stačí len upozorniť, že my sa učíme písať inak?
Spoločne s výučbou písma Comenia Script® možno používať aj šlabikár, ktorý obsahuje staršie viazané písmo. Používal sa aj počas pilotného overovania. Žiakov je potrebné upozorniť, že sa jedná o písmo, ktoré sa učia ich spolužiaci alebo sa ho učili rodičia, a že sa stále používa. To, že sa s písmom takto zoznámia, má aj svoje výhody – postupne sa ho naučia prečítať. Toto je samozrejme aj náplňou výučby písma Comenia Script®, ale až neskôr, keď si žiaci plne osvoja písanie písmom Comenia Script®. V tejto úlohe sa však postupuje individuálne, podľa schopností žiaka.

Ako konať pri prestupe žiaka na inú školu, kde sa neučia Comenia Script®?
Žiaci, ktorí sa učili písať Comenia Script® by mali pokračovať v písme, ktoré sa naučili – teda v písme Comenia Script®. Do iného písma ich nemôže nikto nútiť, a už vôbec nie preučiť! Rodičia by mali túto skutočnosť oznámiť v novej škole ešte pred prestupom a zaistiť tak žiakovi pokračovanie v tomto písme.

Podpisovanie detí na úradoch – môžu používať podpis v písme Comenia Script®, ktorý sa naučili?
Právne predpisy neupravujú, čo treba rozumieť podpisom, ani nestanovuje jeho formálne náležitosti. Podpis je spravidla súčasťou právneho úkonu vykonaného v písomnej forme a je podmienkou jeho platnosti – podľa § 40 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, platí, že písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou.

Ak nie je pojem „podpis“ v právnych predpisoch definovaný, treba mu priradiť všeobecne uznávaný význam.

Podpisom preto treba rozumieť najmä ručne písané meno a priezvisko, prípadne iba priezvisko (za podpis však môže byť považované aj ručne písané meno či ručne písaný pseudonym, podľa konkrétnych okolností). Podpis má okrem iného zaručiť identifikáciu podpisujúcej sa osoby, pretože sa vychádza z predpokladu, že každý človek sa podpisuje špecifickým, sebe vlastným spôsobom. Tým je súčasne zaručená aj pravosť podpisovaného dokumentu. Z toho však vyplýva, že podoba listu nemôže byť podpisujúcemu sa vnútená „zvonku“, ale je potrebné rešpektovať jeho osobitú formu, sklon písma, veľkosť písma aj voľbu štýlu písma.

Podpis tak môže byť urobený štandardným písaným písmom, tlačeným písmom, písmom Comenia Script® alebo iným (všeobecne nedefinovaným) štýlom písma, podpis môže byť aj nečitateľný, ak vykazuje aspoň minimálne znaky podpisu (z celkovej podoby ťahov by malo byť zrejmé, že sa jedná o podpis).

Ak platia uvedené pravidlá pre podpis ako náležitosť právneho úkonu, tým skôr musia byť akceptovateľné pri takých podpisoch, ktoré síce nie sú súčasťou právneho úkonu, z najrôznejších dôvodov sa však vyžadujú, napríklad na identifikáciu konkrétnej osoby (čo je aj prípad podpisu „držiteľa cestovného pasu“, ak ide o maloleté dieťa, ktoré už vie písať).