Informace pro školy

Jste rozhodnuti vyučovat na vaší škole písmo Comenia Script® nebo o tom uvažujete?

Je výuka písma Comenia Script® podmíněna souhlasem rodičů?
Škola musí Comenia Script® zapracovat do školního vzdělávacího programu (ŠVP). Pokud má prokazatelný doklad na to, že všichni rodiče byli se ŠVP seznámeni a upozorněni na tuto skutečnost v něm, nemusí již vyžadovat další podpis rodičů. Pokud však škola bude chtít ještě podpis rodičů zvlášť, může ho vyžadovat. Vše záleží na rozhodnutí ředitele školy.

Je nutné, aby vyučující prošel nějakým školením?
Vyučující, který by chtěl učit psací písmo Comenia Script®, by měl projít školením – Praktickým seminářem Comenia Script®, jehož součástí je i testování. Po úspěšném testování obdrží učitelé od organizátora školení osvědčení.

Kdy se budou semináře konat?
Na rok 2020/2021 se plánuje několik Praktických seminářů Comenia Script®. Praktické semináře pořádají vzdělávací organizace, například Step by Step ČR, o.p.s. (www.zacitspolu.eu); Studio aktivit a vzdělávání o.p.s. (www.studio-av.cz); Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice (www.zvas.cz); a Vzdělávací agentura Mgr. Jitka Blechová (www.blechova.cz).

V tomto roce se zaměříme také na dvoudenní on-line webináře, které budou mít stejný rozsah jako předchozí jednodenní semináře. Aktuální nabídku seminářů najdete na úvodní stránce nebo v sekci „Semináře a školení“. Pokud je na vaší škole více pedagogů, kteří by chtěli být proškoleni, je možné domluvit praktický seminář přímo na vaší škole.

Jak je to u tohoto písma s učebnicemi? Neplete to nějak děti, když se v nich objevuje staré psací písmo, nebo stačí jen upozornit, že my se učíme psát jinak?
Společně s výukou písma Comenia Script® lze používat i slabikář, který obsahuje starší vázané písmo. Používal se i během pilotního ověřování. Je třeba na to žáky upozornit, například, že se jedná o písmo, které se učí jejich spolužáci nebo se je učili rodiče, a že se stále používá. Fakt, že se s písmem takto seznámí, má i své výhody – naučí se toto písmo postupně přečíst. To je samozřejmě i náplní výuky písma Comenia Script®, ale až později, až si žáci plně osvojí psaní písmem Comenia Script®. V tomto úkolu se ale postupuje individuálně, dle schopností žáka.

Jak jednat při přestupu žáka na jinou školu, kde se neučí Comenia Script®?
Žáci, kteří se učili psát písmem Comenia Script®, by měli pokračovat v písmu, které se naučili – tedy v písmu Comenia Script®. Do jiného písma je nemůže nikdo nutit, a už vůbec ne přeučovat! Rodiče by měli tuto skutečnost sdělit v nové škole ještě před přestupem a zajistit tak žákovi pokračování v tomto písmu. Více informací viz dokument Informace MŠMT pro školy k používání vázaného a nevázaného písma (sekce „Vyzkoušejte si“ > Ke stažení).

Podepisování dětí na úřadech – mohou používat podpis v písmu Comenia Script®, který se naučily?
Právní předpisy neupravují, co je třeba rozumět podpisem, ani nestanoví jeho formální náležitosti. Podpis je zpravidla součástí právního úkonu provedeného v písemné formě a je podmínkou jeho platnosti – podle ust. § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, platí, že písemný právní úkon je platný, je-li podepsán jednající osobou.

Není-li pojem „podpis“ v právních předpisech definován, je třeba přiřadit mu všeobecně uznávaný význam.

Podpisem je proto třeba rozumět zejména ručně psané jméno a příjmení, popřípadě pouze příjmení (za podpis však může být považováno i ručně psané jméno či ručně psaný pseudonym, dle konkrétních okolností). Podpis má mimo jiné zaručit identifikaci podepisující se osoby, neboť se vychází z předpokladu, že každý člověk se podepisuje specifickým, sobě vlastním způsobem. Tím je současně zaručena i pravost podepisovaného dokumentu. Z toho však vyplývá, že podoba podpisu nemůže být podepisujícímu se vnucena „zvenčí“, ale je třeba respektovat jeho osobitou formu, sklon písma, velikost písma i volbu stylu písma.

Podpis tak může být učiněn standardním psacím písmem, tiskacím písmem, písmem Comenia Script® nebo jiným (obecně nedefinovaným) stylem písma. Podpis může být i nečitelný, vykazuje-li alespoň minimální znaky podpisu (z celkové podoby tahů by mělo být patrné, že se jedná o podpis).

Platí-li uvedená pravidla pro podpis coby náležitost právního úkonu, tím spíše musí být akceptovatelná u takových podpisů, které sice nejsou součástí právního úkonu, z nejrůznějších důvodů se však vyžadují, například pro identifikaci konkrétní osoby (což je i případ podpisu „držitele cestovního pasu“, jde-li o nezletilé dítě, které již umí psát).